Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope พร้อมปรับปรุงสภาพกายภาพทางหลวงให้มีความปลอดภัย บนทางหลวงแบบเกาะร่อง (Depressed Median) เพื่อเสนอและขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการแผนอำนวยความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โคกสวาย - หนองกระสัง บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย โดยมี นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย ให้เกียรติเป็นประธาน มติที่ประชุมเห็นด้วยและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
title
ประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope พร้อมปรับปรุงสภาพกายภาพทางหลวงให้มีความปลอดภัย บนทางหลวงแบบเกาะร่อง (Depressed Median) เพื่อเสนอและขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการแผนอำนวยความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ โดยมี นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโนนไทย ให้เกียรติเป็นประธาน มติที่ประชุมเห็นด้วยและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี