f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2564 611/45/65/86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 611/60/65/44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2564 611/45/65/41 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/45/64/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ทล.2150 ตอนควบคุม0102 ตอน คง-โนนไทย ที่กม.36+075(4แยกบ้านคูเมือง), ทล.205 ตอนควบคม0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่กม.230+435, ทล.2160 ตอนควบคุม0100 ตอน คง-บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.30+990-กม.32+217.60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพา 01/06/2564 611/-/64/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2564 611/40/64/100 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 07/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 07/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ที่ กม.1+192 และทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ที่ กม.49+495 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 คค 06056/ eb 9/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.183+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ