f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/03/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+600 - กม.219+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/03/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/03/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+600 - กม.219+500 เปลี่ยนแปลงแผน
4 17/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.61+000 - กม.62+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+535 - กม.219+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.222+850 - กม.223+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.185+317 - กม.194+036 เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+099-กม.27+378 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.19+875-กม.20+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/12/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง ระหว่าง กม.2+000-กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 195 รายการ