f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 27,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 43,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 17,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 209,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 06/08/2564 100,699.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 165,858.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 11,509.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 118,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 10,045.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 19,591.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2564 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+775 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 37,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.181+650 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 37,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,080 รายการ