f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ที่ กม.33+750 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 40,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2564 265,691.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,580.00 02/07/2564 17,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 168,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 89,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ STEEL GRATING COVER ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 93,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 193,450.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,984 ต้น) 02/07/2564 4,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.221+240 (บริเวณหน้าปั๊ม PT โคกสูง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2564 16,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2564 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 10,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.161+190 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 40,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.12+385 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 38,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,080 รายการ