f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64060026970
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,984 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/06/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ