f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมล้างเมือง ทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง ณ ลานย่าโม
ลงวันที่ 12/02/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

รักษาการ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ)

นายดุสิต วงษ์สูงเนิน ชฟ.ขท.นม.1 นางสาวจิรพร หนองเสนา ชอ.ขท.นม.1 นายภาสกร เฮงตระกูล ชม.ขท.โนนสูง

นายวัชรายุทธ โสมน้อย ชม.ขท.ชุมพวง นายธีรพันธ์ วรรณะ ชม.ขท.โนนแดง นายนิติ พันธุ์โอภาส ชม.ขท. สีดา

นายยงยุทธ บำรุงพล ผช.ชม.ขท.โนนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโนนไทย นายสุรศักดิ์ สุ่ยกระโทก ผช.ชม.ขท.นครราชสีมาที่ 1

พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ล้างเมือง ทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง (Big cleaning Day)

ณ ลานย่าโม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี


'