f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
ลงวันที่ 09/10/2562

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

สายนครราชสีมา-ขอนแก่น เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่

และ เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


'