f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมการใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์
ลงวันที่ 04/10/2562

วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ได้เป็นประธานดำเนินการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Reader Card)

ให้แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง เพื่อดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ตามโครงการ CITIZEN Info ของรัฐบาล

ณ ห้องประชุมนิกรบุญศรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


'