f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 611/40/64/354 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
32 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ที่ กม.194+000 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/-/64/347 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
33 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ที่ กม.216+150 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/-/64/345 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
34 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.197+670 ขาออก จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/-/64/344 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
35 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/60/64/353 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/60/64/350 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 611/45/64/349 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
38 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.8+550 ร่องกลางซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 611/-/64/342 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
39 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.183+550 ขาเข้า (ร่องกลางถนน) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 611/-/64/341 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
40 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.204+575 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 611/-/64/340 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
41 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/330 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
42 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/329 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
43 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
44 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/327 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
45 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/326 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 929 รายการ