f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ตอน 2 ระหว่าง กม.8+364-กม.10+800 ปริมาณงาน 22,086 ตารางเมตร 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
32 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี-ตะโก ระหว่าง กม.40+455-กม.43+510 และ กม.57+075-กม.59+250 ปริมาณงาน 47,235 ตารางเมตร 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
33 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ตอน 2 ระหว่าง กม.62+130-กม.63+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
34 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.187+318-กม.189+290 LT. ปริมาณงาน 22,935 ตารางเมตร 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
35 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 5 ระหว่าง กม.31+076-กม.33+490 ปริมาณงาน 21,896 ตารางเมตร 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
36 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.77+325-กม.80+895 ปริมาณงาน 36,000 ตารางเมตร 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.182+469-กม.185+740 RT. ปริมาณงาน 36,141 ตารางเมตร 26/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
38 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 7 ระหว่าง กม.46+865-กม.48+883 ปริมาณงาน 18,284 ตารางเมตร 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
39 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.193+350.30-กม.194+290 LT. ปริมาณงาน 10,959 ตารางเมตร 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
40 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ตอน 6 ระหว่าง กม.20+887 - กม.21+851 ปริมาณงาน 8,776 ตร.ม. 18/11/2563 คค 06056/ eb 8 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
41 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.193+350.30-กม.194+290 LT. ปริมาณงาน 10,959 ตารางเมตร 18/11/2563 คค 06056/ eb 6 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
42 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 7 ระหว่าง กม.46+865-กม.48+883 ปริมาณงาน 18,284 ตารางเมตร 18/11/2563 คค 06056/ eb 7 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
43 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 1/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
44 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 2 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
45 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 3/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 107 รายการ