f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.86+645-กม.87+593 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 คค 06056/eb6/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
92 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ตอน 1 ระหว่าง กม.41+485 - กม.42+952 ปริมาณงาน 13,840 ตารางเมตร 09/03/2563 คค 06056/eb17/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
93 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.52+038-กม.52+771 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 18,670 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 คค 06056/eb19/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
94 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.32+800-กม.33+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2563 คค 06056/eb9/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
95 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.4+700-กม.8+035 RT. ปริมาณงาน 39,217 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2563 คค 06056/eb8/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
96 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.17+820-กม.18+600 LT. และ กม.17+820-กม.18+425 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค 06056/eb4/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 1 ระหว่าง กม.41+485-กม.42+952 ปริมาณงาน 13,840 ตารางเมตร 06/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ระหว่าง กม.14+916-กม.15+930 ปริมาณงาน 21,848 ตารางเมตร 06/03/2563 คค 06056/eb16/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพะยอม-โคกสูง ระหว่าง กม.11+675-กม.13+360 ปริมาณงาน 16,083 ตารางเมตร 06/03/2563 คค 06056/eb18/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+750-กม.213+510 RT. และ กม.214+420-กม.217+000 RT. ปริมาณงาน 4.340 กม. 06/03/2563 คค 06056/eb3/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.17+820-กม.18+600 LT. และ กม.17+820-กม.18+425 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.205+992-กม.207+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค 06056/eb2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.221+263-กม.223+586 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค 06056/eb5/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.6+000-กม.7+000 และ กม.27+378+28+542 ปริมาณงาน 31,576 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 คค 06056/eb23/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค-วังหิน ระหว่าง กม.0+285-กม.1+625 ปริมาณงาน 28,099 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 คค 06056/eb22/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 111 รายการ